تجارب ماندگار

آموزش حضوری

برگزاری دوره های شرکت EC-Council توسط آقای عرفان امیدفر شامل:
CEH Certified Ethical Hacker
CHFI Computer Hacking Forensic Investigator

برگزاری دوره های شرکت Offensive Security توسط آقای عرفان امیدفر شامل:
PWK Penetration Testing With Kali Linux (برای ستاد مشترک ارتش، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایثارگران)
WiFi Security Wireless Attack (برای ستاد مشترک ارتش)
CTP Cracking The Perimeter (برای ستاد مشترک ارتش)
AWE Advanced Windows Exploitation (برای ستاد مشترک ارتش)
AWAE Advanced Web Attacks and Exploitation (برای ستاد مشترک ارتش)

تدریس مبانی معماری مراکزداده مبتنی بر ابر Cloud ready Data Centre architecture در ۱۳۸۶ وزارت ارتباطات ایران با همکاری شرکت ایزایران
تدریس مبانی پدافند غیرعامل در صنعت مرکزداده ۱۳۸۹
تدریس پنج دوره استانداردهای طراحی مراکزداده BICSI002:2011 و TIA/EIA 942 A 2012
تدریس کسب و کارهای نوین در مراکزداده سنتی ۱۳۹۲
تدریس شگردهای طراحی و مقاوم سازی مراکزداده ۱۳۹۳
تدریس اصول نگهداری مراکزداده با همکاری شرکت صاایران ۱۹۹۳