درباره ماندگار

شرکای تجاری
شرکت سروش رسانه
موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان
شرکت بازرسی فناوری های پیشرفته ایرانیان
شرکت هوشمند سیستم روجا
شرکت خدمات الکترونیک پاسارگاد
شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات پاسارگاد
نادکو
رهیاب پیام گستران
Quality Austria